I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)

Çalışma Planı / Ratio Studiorum

General Claudia Acquaviva
a. Kutsal Kitap Profesörünü İlgilendiren Kurallar

Gerçek Anlama Özen Gösterilmesi

Tanrı’ya imanı güçlendirmek ve sağlam bir ahlakı vücuda getirmek amacıyla, kutsal yazını dindar, eğitimli ve ciddi bir şekilde, gerçek ve yalın anlamı doğrultusunda açıklamanın vazifesi olduğunu bilecektir.

Kutsal Kitap’ın Vulgata Basımı - Diğer vazifelerinin yanında Kilise tarafından benimsenmiş olan Kutsal Kitap örneğini savunması özellikle önemlidir. (…)

İbranice ve Yunanca Metin – Faydalı olduğu durumlarda İbranice ve Yunanca metinlerden yalnızca kısaca örnekler verecek, ancak yalnızca bu metinler ile Vulgata basımı arasındaki farkların gözden geçirilmesi gerektiği ya da diğer dillerdeki deyimlerin anlama daha fazla açıklık kazandırdığı durumlarda bu yola başvuracaktır. (…)

Papanın ve Konsüllerin Açıklamalarının İzlenmesi – Papanın, Konsüllerin, özellikle de Genel Konsüllerin dini kriterleri herhangi bir parçanın gerçek anlamına işaret ediyorsa, bu kriterleri gerçek anlam gibi savunacak, olağandışı güçlü varsayımlar haricinde başka birincil anlamlar eklemeyecektir. Gelenekler doğrultusunda bu kişiler her türlü inanç dogmasını güçlendirecek anlamlar öne sürerlerse bunları da, ister gerçek anlam, ister mistik anlam olsun, kesin anlam olarak öğretecektir.

Pederlerin İzinden Gidilmesi – Kutsal Pederlerin yolundan saygıyla gidecektir. Pederlerin gerçek ya da alegorik bir yorum üzerinde hemfikir olduklarını ve özellikle de anlatımlarının açık olduğunu görürse ve Pederler de Kutsal Kitap’taki ya da dogmalardaki bir meseleyi inançla ele almışlarsa, o da onlara ters düşmeyecektir; böylelerine rast gelmezse çeşitli açıklamalar içinden Kilise’nin uzun yıllardır tarafını tuttuklarından bir tanesini seçecektir. (…)

b. Skolastik İlahiyat Profesörünü İlgilendiren Kurallar

Vazife – Münazara sırasında yerinde bir kurnazlığı doğru imanla birleştirmeyi bilecektir; böylesi bir fedakârlıkla kurnazlık, imana hizmet edecektir.

Aziz Thomas Aquinas’ın Yolundan Gidilmesi – Topluluğumuzun bütün üyeleri Aziz Thomas Aquinas’ın skolastik teolojiye dair öğretisini takip edecek ve onu kendi özel öğretmenleri olarak kabul edeceklerdir; bütün çabalarında onu odak alacaklardır ki, böylece öğrencileri ona mümkün olduğunca çok saygı göstersinler. Ancak hiçbir konuda ondan ayrılmalarına müsaade edilmeyecek kadar ona yakın olmayacaklarını bileceklerdir, çünkü özellikle kendilerini Thomasçı olmaya adamış olanlar bile zaman zaman ondan ayrılırlar. Aziz Thomas Aquinas’a Thomasçılardan bile daha sıkı bağlı olmak topluluğumuzun üyelerine yaraşmaz. (…)

İman ve Bağlılığın Dikkate Alınması - Öğretirken ilk olarak imanı güçlendirmeyi ve bağlılığı beslemeyi dikkate alacaktır. Aziz Thomas Aquinas’ın açıkça ele almadığı sorularla ilgili olarak hiç kimse Kilise’nin tefsiri ve geleneklerine uymayan ya da gerçek bağlılığın temellerini sarsabilecek şeyler öğretmeyecektir. (…)

c. Felsefe Profesörünü İlgilendiren Kurallar

Sanat ve tabii bilimler zihni teolojiye hazırladığından, mükemmel bilgiye ulaşmaya yardımcı olduğundan ve zihinden ve bu alanlardan faydalanılması o sona ulaşmaya yardım ettiğinden, öğreten kişi her şeyde samimi olarak, Tanrı’nın onurunu ve haşmetini arayarak bu konuları öyle ele almalıdır ki dinleyicileri ve özellikle bizimkileri teolojiye hazırlasın ve onları bir Yaratan olduğu bilgisine uyandırsın.

Aristo’nun İzleneceği Ölçüt – Her yerde akademilerin desteklediği öğretiye yabancı olan bir durum meydana gelmedikçe, önemli her tür konuda Aristo’dan sapılmasın; dahası, bir konu doğru inanca aykırıysa ve onunla ilgili tartışmalar ya da inanca karşı çıkan bir başka filozof mevcutsa, Lateran Konsülü doğrultusunda azimle onları çürütmeye çalışsın.

Hıristiyanlık Düşmanı Yazarlar – Hıristiyanlık dinine inanmayan Aristo yorumcularını dikkatlice elemeden okumayacak ve derse getirmeyecek, öğrencilerinin onlardan etkilenmemesine dikkat edecektir.

İbn Rüşd – Bu sebepten ötürü farklı ilmi eserlerde İbn Rüşd’ün konu dışı sözlerinden bahsetmeyecektir (buna benzer diğerleri için de aynı hüküm geçerlidir). Ondan iyi bir şeye dair alıntı yapılacağında bunu onu övmeden yapsın, eğer mümkünse başka bir kaynaktan almış olarak göstersin.

İkinci sene tamamen fizik dersine ayrılabilsin diye birinci yılın sonlarına doğru bilimle ilgili kapsamlı tartışmalar başlatacak ve bilimlerin birbirinden ayrılması, soyutluk, teori, uygulama, birbirini takip eden alt konular ve Aristo’nun Fizik adlı eserinin ikinci kitabında ele aldığı, fizik ve matematikte farklı usul yöntemleri gibi fiziğe giriş konularını bu tartışmalara dahil edecektir. Son olarak, De Anima adlı eserin ikinci kitabında tanımla ilgili yazılanlar da. (…)

CX. İkinci Sene Verilecek ya da Çıkarılacak Dersler – İkinci sene Fizik’in sekiz kitabı işlenecektir, bunlar kitaplardan De Coelo ve birinci kitap olan De Generatione olacaktır. Fizik’in sekiz kitabında altıncı ve yedinci kitaptaki metinler özetlenerek verilecek, bunun yanında eskilerin görüşlerini ele alan kısımdaki birinci kitabın metni işlenecektir. Sekizinci kitapta melekelerin sayısı, ilk saikin müstakilliği veya sonsuzluğu hakkında tartışmalara girmesin, bu konular metafizikte ve sadece Aristo’nun görüşleri doğrultusunda ele alınacaktır. (…)

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.